Deklaracja dostępności Strona Internetowa ZESPÓŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa ZESPÓŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pochodzą z różnych źródeł,
  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  §  filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  §  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  §  brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  §  dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  §  dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  §  brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt w sprawie dostępności sekretariat szkoły:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu
 • Adres: 22 – 400 Zamość
  ul. Szczebrzeska 41
 • E-mail: zsp-2@wp.pl
 • Telefon: 84 6396028

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

LOKALIZACJA ZAMOŚĆ – ul. Szczebrzeska 41

 § Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.
§    Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
§    Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe.
§ W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
§ W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
§ Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
§ W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej www.zsp2.zamosc.pl zastosowana jest wtyczka dostępności firmy UserWay (niebieski okrąg znajdujący się po lewej górnej stronie) wspomagająca przeglądanie witryny osobom niepełnosprawnym. Wtyczkę można uruchomić kursorem myszy, bądź kombinacją klawiszy Ctrl + U. Do nawigacji klawiaturą po menu dostępności służy klawisz Tab lub klawisze strzałek, do zatwierdzania klawisz Enter lub Spacja.

Funkcje wtyczki:

• Nawigacja klawiaturą

• Czytanie treści

• Zmiana kontrastu

• Podświetlanie linków

• Zmiana rozmiaru tekstu

• Zwiększenie odstępu między tekstami

• Zatrzymanie animacji

• Zmiana czcionki na bardziej czytelną

• Zwiększenie kursora / Włączenie “przewodnika do czytania”